DataLife Engine / Zarafshon shahar 2023-yil 3-choragida “Tashabbusli budjet” jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan MA’LUMOT

Zarafshon shahar 2023-yil 3-choragida “Tashabbusli budjet” jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan MA’LUMOT

                    Т/р

Курсаткич номи

Сумма (млн. сум)

1.

о

Йил бошига қолдик;

873,0

2.

Фукаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблаглар*

10 561,0

3.

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар**

9 850,0

3.1.

Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар

3 776,0

3.2.

Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган колдиқ маблағлар

6 074,0

4.

Фуқаролар ташаббусли жамғармасидаги қолиқ маблағлар

711,0

 


 

 

 

Зарафшон шахар

т/р

Бажарилган тадбирлар номи

Молиялаштирилг ан таклифлар сони

курсаткичлар

улчов бирлиги

мивдори

сарфланган

маблаглар

1.

Худудий ички йуллар

0

умумий узунлиги км

0

0

2.

Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жихозлаш

2

сони

2

1100

3.

Мактабгачатаълим муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш

1

сони

1

1300

4.

Согликни саклаш муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш

3

сони

2

1450

5.

Бошқа ижтимоий соха муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш

2

сони

2

1200

6.

Ичимлик суви таъмииотини яхшилаш

 

умумий узунлиги (км)

 

 

7.

Куча чирокдарини ўрнатиш

 

чирокдар сони

 

 

8.

Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш

 

тадбирлар сони

 

 

9.

Бошқа тадбирлар

сони

4

4800

Жами

 

 

X

9850

 


 

 


 

ее


 

Фукаролар ташаббуси жамгармаси маблагларини шакллантирилиши юзасидан МАЪЛУМОТ


 

 


 

Зарафшон шахар

т/р

Фукаролар ташаббуси жамгармаси маблагларини шакллантириш манбалари

Фукаролар ташаббуси жамгармасига йуналтирилиши лозим булган маблаглар

Фукаролар ташаббуси жамгармасига хакикатда утказилган маблаглар

Фарки

Изо*

1-чорак

2-чорак

З-чорак

4-чорак

1.

Туман (шахар) бюджетининг тасдикланган умумий харажатларининг 5 фоиз кием и микдорида ажратиладиган маблаглар

3 951,0

 

3 951,0

 

7 902,0

0,0

 

2.

Туман (ша^ар) бюджетининг кушимча манбаларининг 30 фоизи микдорида ажратиладиган маблаглар

728,0

 

 

0,0

728,0

0,0

 

2.1.

Шу

жумладан

эркин колдик маблаглари

728,0

 

 

 

728,0

0,0

 

2.2.

даромадларнинг хисобот чораклари якунлари буйича ашщланадиган прогноздан ошириб бажарилган кием и

 

372,0

343,0

 

715,0

0,0

 

2.3.

давлат даромадига утказилган мол-мулкни реализация кнлишдан тушган тушумлар

 

 

 

 

0,0

0,0

 

2.4.

электрон савдо майдончасида ер участкаларига булган хукукдарни сотишдан тушган маблаглар

 

 

 

 

0,0

0,0

 

2.5.

бюджетдан ажратиладиган маблаглар камайтирилиши натижасида бушаб кол га и маблаглар

 

 

 

 

0,0

0,0

 

2.6.

ПК-5250-сонга асосан жамгармага утказилган маблаг

 

 

 

 

0,0

0,0

 

2.7.

 

Жамгармага кайтарилган маблаг

1 178,0

 

195,4

 

1 373,4

0,0

 

3.

Жами ажратиладиган маблаглар

5 857,0

 

4 4S9.4

0,0 /•

10 718,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фукаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (голиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йуналтирилган маблаглар юзасидан МАЪЛУМОТ

Зарафшон шахар                                                                                                                                                                                                       01.10. 2023 йил

 

 

 

шундан

 

Тадбирнинг молияланггирилиши (сумда)

Т/р

Тадбирнинг хос раками (ID)

Жами

тупланган

овозлар

сони

онлайн

овозлар

офлайн

овозлар

SMS

оркали

Тадбирнинг кискача мазмуни (сохдси)

Тадбирни молиялаштириш учун очилган хисобварак

Тадбирнинг фукаро томонидан киритилган дастлабки киймати

Тадбирни амалга ошириш Киймати*

Ажратилган

маблаглар

Бажарилган ишлар учун тулаб берилган маблаглар

]^ОЛДИК

маблаглар

1

00137342006

2055

0

0

2055

Зарафшон шахар Истиклол махалласида жойлашган Тиббиёт бирлашмасига зарурий тиббий аппаратуралар сотиб олиш ва моддий техника базасини ривожлантириш.

401722860124087073101054003.

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

987889998

12 110 002

2

0017253006

2002

0

0

2002

Зарафшон шахар касб-хунар мактабида укув амалиёти дарсларини утказиш максадида енгил конструкцию™ устахона биносини куриш учун. (Хозирги кунда устахона биноси мавжуд эмас.

401722860124087092901079001.

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

780129783

219 870 217

3

00121131006

1114

0

0

1114

Зарафшон шахар Алишер Навоий МФЙ худудида жойлашган 1-сонли мактаб худудидан чикиб кетмаган холда, 40X20 улчамдаги сунъий копламали спорт майдончасини куриш. Бу оркали мактабда турли спорт тадбирларини утказишга, укувчилар ва махалла ёшлари уртасида сотом мухитни яратишга, уюшмаган ёшлар уртасида турли спорт тадбирларини ташкил этишга хамда мактабни махсус хисоб ракамини бойитиш максадида пуллик тугаракларни ташкил этишга кушимча имконият яратилади.

401722860124087092100072001.

500 000 000

500 000 000

500 000 000

453205005

46 794 995

4

00112673006

1049

0

0

1049

Геолог махалласида жойлашган 12-мактабнинг иситиш тизимини таъмирлаш

401722860124087092100072002.

600 000 000

600 000 000

600 000 000

551704888

48 295 112

5

00137915006

949

0

0

949

Зарафшон шахдр худудидаги "Алишер Навоий" МФЙ, саноат худудларидаги дарахт кучатларини сугориш тизимларини яхшилаш максадида кувур (труба) ва бошка материаллар сотиб олиш учун.

401722860124087065100084001.

1 200 000 000

1 200 000 000

1 200 000 000

772489862

427 510 138

6

00138408006

869

0

0

869

Зарафшон шахар Гиолог махалласида жойлашган Тиббиёт колледжи биносини тамирлаш ва зарурий курилиш материалларини сотиб олиш учун.

401722860124087092600054001.

200 000 000

200 000 000

200 000 000

179879211

20 120 789

7

00137975006

817

0

0

817

Шахдр худудидаги "Навруз" МФЙ худудидаги дарахт кучатларини сугориш тизимларини яхшилаш учун кувир ва бошка материаллар сотиб олиш учун

401722860124087065100084002.

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

637082840

362 917 160

8

112650006

705

0

0

705

Спорт мактаби 5-ТИП спорт мажмуаси худудини кукаламлаштириш учун КУДУК козиш

4017228601240870836.10205001.

200 000 000

200 000 000

200 000 000

58655262

141 344 738

Жами:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 700 000 000,

5 700 000 000,0

5 700 000 000,0

4 421 036 849,0

1 278 963 151,0

 


 

 


 

 

Фукаролар гашаббуси жамгармасидан жамоатчилик фикрн асосида шакллантирилган (голиб деб топилган) гадбирларни молиялаштириш учун йуналтирилган маблаглар юзасидан МАЪЛУМОТ

                                                                                                                                                                                                                01.10. 2023 йил

Т/р

Тадбирнинг хос раками (ID)

Жами ту план га н овозлар сони

шундан

Тадбирнинг киска ча мазмуни (сохаси)

Тадбирнинг молиялаштирилиши (сумда)

онлайн

овозлар

офлайн

овозлар

SMS

оркали

Тадбирни молиялаштириш учун очилган хисобварак

Тадбирнинг фукаро томонидан киритилган дастлабки киймати

Тадбирни а мал га ошириш киймати*

Ажратилган

маблаглар

Бажарилган ишлар учун тулаб берилган маблаглар

Колднк

маблаглар

1

031271301006.

2291

0

0

2291

Хавфсиз шах,ар концепцияси доирасида фукаролар хавфсизлигини таъминлаш максадида жамоат жойларини камералаштириш учун зарурий курил и ш, урнатиш ишларини олиб бориш

401722860124087011204018005.

1 300 000 000,0

1 300 000 000,0

1 300 000 000,0

0

1 300 000 000

2

031279290006.

2236

0

0

2236

Вилоят туманлараро фтизиатрия диспансерига Зарафшон шахри, Учкудук тумани.Томди тумани, Мурунтау ва Даугизтоу кургонлари ахолиси келиб даволанишади. Вилоят туманлараро фтизиатрия диспансерига 1024 м2 линолеум копламаси яроксиз холга келиб колган. Шунингучун яроксиз холга келиб колган 1024 м2 линолеум ва куз киш мувсумига хоналарни иситиш учун 20 дона кушимча иситиш батарялари сотиб олиш.

401722860124087073201054002

250 000 000,0

250 000 000,0

250 000 000,0

0

250 000 000

3

031292039006.

2111

0

0

2111

Канализация тозалаш иншооти окова сувларидан шахарни сугориш тизимида фойдаланиш учун насос станциясини куриш ва кувурлар урнатиш

401722860124087065100084003

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

0

1 300 000 000

4

031264992006.

2098

0

0

2098

4-кичик тумандаги "Курувчи" МФЙ жойлашган, мактабгача ва мактаб таълими булими балансидаги буш тур га н бинони жорий таъмирлаш оркали 150 уринли давлат мактабгача таълим ташкилотини ташкил килиш

401722860124087096300072001

 

1 300 000 000,0

1 300 000 000,0

1 300 000 000,0

0

1 300 000 000

Жами:

4 150 000 000,0

4 150 000 000,0

4 150 000 000,0

0,0

4 150 000 000,0

 

 

 


1-10-2023, 09:13
Вернуться назад